Zakaz spędzania tygodniowego okresu odpoczynku w kabinie pojazdu

Niemcy stały się kolejnym krajem, który wprowadza zakaz nocowania kierowców w kabinach pojazdów. Jest to kolejne państwo za Belgią, Holandią oraz Francją. Powodem wprowadzania zmian jest "rzekome" polepszenie warunków socjalnych osób zatrudnionych w branży transportowej. W uzasadnieniu do projektu zmian niemiecki ustawodawca wskazuje również, że nowe przepisy mają służyć ochronie zdrowia kierowców, jak i przyczynić się do lepszego bezpieczeństwa na drogach.

Niemiecki ustawodawca w ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawie o personelu transportowym, ustawie o regulowaniu czasu pracy samodzielnych kierowców, jak i ustawie o ruchu drogowym oraz ustawie o ustanawianiu kierowców urzędów wprowadził dokładne zapisy wskazujące miejsca oraz warunki spędzania tygodniowego okresu odpoczynku.

Nowe przepisy

Zmiany zostały wprowadzone do ustawy o personelu transportowym [niem. Fahrpersonalgesetz - "FPersG"], poprzez dodanie w art. 2 ustawy, numeru 1a, zawierającego § 3a o następującej treści:

1) Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia kierowcom tygodniowego okresu odpoczynku zgodnie z art. 4 litera h Rozporządzenia WE o numerze 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady o numerze 3821/15 oraz 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady o numerze 3820/85, w taki sposób, w którym kierowca nie będzie spędzał go w pojeździe. Przedsiębiorca powinien zorganizować pracę kierowcy, w taki sposób, żeby tygodniowy okres odpoczynku kierowca spędzał w miejscu zamieszkania lub w miejscu siedziby przedsiębiorstwa, w którym zapewnione są warunki noclegu wraz z właściwym wyposażeniem sanitarnym oraz wystarczającymi możliwościami do zaspokajania bieżących potrzeb kierowców. 

2) Spędzanie tygodniowego okresu odpoczynku, w sposób niezgodny z ust. 1 powyżej traktowanie jest jako niewłaściwe i wbrew przepisom art. 4 litera h Rozporządzenia WE o numerze 561/2006 z dnia 15 marca 2006 roku.

3) Niezależnie od brzmienia ust. 1 i ust. 2, zgodne z ustawą jest spędzanie okresu tygodniowego odpoczynku za uprzednią zgodą przedsiębiorcy w miejscu, w którym zapewniony jest nocleg z właściwym wyposażeniem sanitarnym oraz wystarczającymi możliwościami do zaspokajania bieżących potrzeb kierowców, a miejscem tym nie jest miejsce zamieszkania kierowcy oraz miejsce siedziby przedsiębiorstwa. W niniejszym przypadku przedsiębiorca jest zobowiązany do dokumentowania niniejszego okresu tygodniowego odpoczynku oraz przechowywania dokumentacji przez okres 1 roku. 
[tekst ustawy w języku niemieckim dostępny na stronach: Bundesregierung pod numerem 18/10882]

Zgodnie z powyższą regulacją uznać można, że wypełnianie przesłanek ustawy będzie możliwe, gdy okres tygodniowego odpoczynku będzie spędzany:
1) w miejscu zamieszkania,
2) w siedzibie przedsiębiorcy [o ile dostępne są warunki noclegowe],
3) Hotelach, Hostelach, wynajętych mieszkaniach, apartamentach itp.

Pamiętać należy, że miejsca te wyposażone zostać muszą we właściwe urządzenia sanitarne. 

Kara grzywny
Za postępowanie niezgodne z ww. przepisami grozi kara grzywny w wysokości 60 EUR dla kierowcy oraz 180 EUR dla przedsiębiorcy, za każdą przekroczoną godzinę. 

Czas zapewne pokaże jak niemieckie organy kontrolne będą traktować wypełnianie przez przede wszystkim kierowców przepisów ustawy. Pojawiają się zdania, że przepisy te mają znacząco ograniczyć konkurencję dla kierowców z Europy Środkowowschodniej, natomiast pozór zmian polepszenia warunków socjalnych ma ukryć prawdziwe powody zmian.